Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Górnie
Logo funduszy europejskiej, rzeczpospolita polska, unia europejska

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Usług Społecznych w Górnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gorno.naszcus.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04

Zmiany wprowadzono w oświadczeniu w dniu: 03.01.2022 r. (w związku z przekształceniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie w Centrum Usług Społecznych w Górnie).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Górnie Dorota Matuszewska, adres poczty elektronicznej: cus@cusgorno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 41/302-36-45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Do budynku Centrum Usług Społecznych w Górnie, ul. Łysicka 11, 26-008 Górno,  prowadzą dwa wejścia. Do obu wejść prowadzą schody, które są wyposażone w poręcze. Żadne z wejść nie posiada podjazdu dla wózków. Drzwi w budynku nie mają progów. Główne wejście ma 100 cm szerokości. Tylne wejście ma 95 cm szerokości. W budynku są dwa piętra, pomiędzy piętrami nie ma windy. Drzwi do pokojów w Ośrodku mają szerokość 90 cm. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do budynku Ośrodka, istnieje możliwość zejścia pracownika na parking i obsłużenie interesanta w dogodny dla niego sposób. Przed budynkiem jest parking, z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Korytarz stanowiący komunikację wewnętrzną do pomieszczeń Ośrodka spełnia normy szerokości. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób nie widmowych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wśród pracowników Ośrodka nie ma osób przeszkolonych z języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

AKTUALNOŚCI:

RAPORT- 2024 DOSTĘPNOŚĆ

Utworzono dnia 28.03.2024
Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Górnie Centrum Usług Społecznych w Górnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r....
czytaj dalej... na temat: RAPORT- 2024 DOSTĘPNOŚĆ

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ELektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

 

Senior+

 

Program Opieka wytchnieniowa MRiPS

       Opieka wytchnieniowa

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej MRiPS

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością