Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Górnie
Logo funduszy europejskiej, rzeczpospolita polska, unia europejska

STYPENDIA SZKOLNE

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest uczniom pomoc materialna.

Świadczeniami pomocy materialnej są:

 1. stypendium szkolne,
 2. zasiłek szkolny.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki uzyskania stypendium:

 • stypendium szkolne może otrzymać uczeń, wychowanek, słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, kiedy rodzina jest| niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe - uzasadnienie przyznanie pomocy.
 • świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Górno.
 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającado ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty  o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Górno,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

Stypendia szkolne udzielane mogą być w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
 • stypendium szkolne może być przyznane w formie świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach jest niemożliwe lub niecelowe.

Osoby uprwnione do składania wniosku o przyznanie świadczenia:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków,
 • stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

Miejsce i termin składania wniosku

 • Centrum Usług Społecznych w Górnie, ul. Łysicka 11, 26-008 Górno, pokój nr 8,
 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Dokumenty niezbędne do otrzymania stypendium:

 1. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (netto) wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • kserokopia nakazu płatniczego  potwierdzającego wielkość posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • kserokopia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne,
 • kserokopia wyroku sądowego mówiącego o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub kserokopia decyzji z CUS – fundusz alimentacyjny,
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 • kserokopia decyzja organu rentowego przyznająca rentę/emeryturę,
 • inne dokumenty niezbędne o ustaleniu sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.
 1. osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę  na oświadczeniu.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 • Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.  
 • Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

 • śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
 • kradzież w mieszkaniu ucznia,
 •  pożar lub zalanie mieszkania,
 • klęska żywiołowa (susza, powódź),
 • ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,wypadek komunikacyjny,
 • innych szczególnych okoliczności.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.

 

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 41/302-39-51.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ELektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

 

Senior+

 

Program Opieka wytchnieniowa MRiPS

       Opieka wytchnieniowa

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej MRiPS

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością