Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Górnie
Logo funduszy europejskiej, rzeczpospolita polska, unia europejska

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z  konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku,

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć:

1) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osobie powyżej 16 roku życia (jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia),
2) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się (matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego dziecka, pełnoletniej osoby składającej wniosek),
4) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany) lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego – 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Nie przysługuje także osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ELektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

 

Senior+

 

Program Opieka wytchnieniowa MRiPS

       Opieka wytchnieniowa

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej MRiPS

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością