Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Górnie
Logo funduszy europejskiej, rzeczpospolita polska, unia europejska

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PROFILAKTYKA I  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

Zgodnie z ustawą  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań  własnych gminy, a podstawą  jej działania jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalany corocznie przez gminę i finansowany ze środków własnych gminy, pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górnie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie.

Znaczącą rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym pełni Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest to organ powołany przez Wójta Gminy, podejmujący czynności zmierzające do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

  • inicjowanie i prowadzenie motywujących osoby uzależnione,
  • kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w przedmiocie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego i złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania,
  • kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy w Górnie dotyczącą zasad usytuowania na terenie gminy Górno miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów - zgodnie z art. 18 ust. 3a Ustawy,

3) inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wobec rodzin, w których występują problemy alkoholowe, w tym inicjowanie i uruchamianie procedury "Niebieska Karta" mającej na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie. 

4) inicjowanie, opiniowanie i nadzorowanie realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno.

5) opiniowanie projektów uchwał dotyczących liczby miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

6) współdziałanie z władzami publicznymi, instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych,

7) inicjowanie innych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności określonych przepisami.

Aby zgłosić osobę na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Górno wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnie, w pokoju nr 1.

Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja, np. pomoc społeczna, policja, prokuratura, itp.

Więcej informacji można uzyskać po numerem telefonu: 41/302-33-92

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ELektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

 

Senior+

 

Program Opieka wytchnieniowa MRiPS

       Opieka wytchnieniowa

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej MRiPS

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością